trang viết và bạn

“Trang viết cho phép bạn chữa lành với nhịp bước, tốc độ của chính bạn. Trang viết không hối thúc … Thêm

8 TUẦN FREEWRITING (1) FREEWRITING LÀ GÌ?

Phương pháp Viết Tự Do (Freewriting) giúp bạn bắt đầu với việc viết ngay lập tức, dù viết bất kỳ điều gì ở giai đoạn đầu tiên, từ việc viết cho bản thân, viết research hay brainstorm tìm kiếm ý tưởng.