8 TUẦN FREEWRITING (1) FREEWRITING LÀ GÌ?

Phương pháp Viết Tự Do (Freewriting) giúp bạn bắt đầu với việc viết ngay lập tức, dù viết bất kỳ điều gì ở giai đoạn đầu tiên, từ việc viết cho bản thân, viết research hay brainstorm tìm kiếm ý tưởng.