TỰ DO VÀ ĐIỆU NHẢY BẤT TẬN

. Ở một đoạn nào đó nếu xuất hiện một điệu nhảy thôi thúc bạn chảy trôi, dù với bất cứ động cơ nào, bạn hãy quyết bước ra nhảy, cuộc đời bạn chắc chắn sẽ đổi thay!